pr. 1. februar 2019

Udbyder og produkt

Uddannelsen til Mindfulness Master Coach udbydes af

MindfulSolutions v. Liselotte Ellegaard
Gartnerivej 1A
8220 Brabrand 
CVR nr. 3392 6472 
kontakt@mindfulsolutions.dk
tlf. 53571130

Uddannelsen varer 1 år og indeholder 12 moduler. Den nærmere beskrivelse af indholdet findes på www.mindfulsolutions.dk/uddannelse.

Certificering til Mindfulness Master Coach opnås ved deltagelse i de 4 live-retreats, gennemførelse af 1 til 1 træning, gruppetræning og godkendelse af udfyldelsen af alle 12 moduler.

Bindende tilmelding og betaling

Du tilmelder dig uddannelsen til Mindfulness Master Coach ved at udfylde tilmeldingsformularen på hjemmesiden www.mindfulsolutions.dk/uddannelse og betale depositum på kr. 8.000.

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at depositum og øvrige indbetalinger ikke refunderes.
Hvis du har lavet en aftale om betaling i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for uddannelsen, også hvis du vælger ikke at påbegynde eller gennemføre uddannelsen.

Kost og logi på live retreats er ikke inkluderet i prisen for uddannelsen, men vil blive opkrævet særskilt.

Hvis du ønsker at betale uddannelsen i rater, laves der en særskilt skriftlig aftale herom. Betingelser og vilkår for ratebetaling fremgår af den særskilte aftale. 
Hvis en rate ikke betales rettidigt tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, bortfalder aftalen om betaling i rater og det fulde beløb forfalder til betaling straks.

Din lovgivne 14 dages fortrydelsesret bortfalder, hvis du logger ind på uddannelsens Blackboard, tilmelder dig uddannelsens Facebook-gruppe eller på anden måde downloader digitalt indhold fra uddannelsen inden for den 14 dages fortrydelsesret.Tilmelder du dig uddannelsen på et tidspunkt, hvor intro-webinaret og retreat 1 indgår i din fortydelsesret, fraskriver du dig fortrydelsesretten på værdien af de ydelser, du har modtaget:

Værdien af det digitale indhold på Blackboard, som alle kursister får adgang til ved tilmelding, er kr. 1.700. 
Facebook-gruppen har en værdi på kr. 18.000 henover hele uddannelsen. Den andel, som du betaler, hvis du bruger din fortrydelsesret, vil dog maksimum kunne svare til 14 dages medlemsskab.
Værdien af velkomst-webinaret er kr. 799 og værdien af retreat 1 kr. 12.000.
Disse beløb vil blive fratrukket det beløb, som er betalt ved tilmeldingen. Resten vil du få retur ved fortrydelse indenfor fortrydelsesretten

Har du betalt et beløb, som er mindre end værdien af de modtagne ydelser og fortryder inden for de lovgivne 14 dage, er du forpligtet til at betale den værdi, de modtagne .ydelser andrager.

Gennemførelse af uddannelse og forsinkelse

Mindfulsolutions er forpligtet til at levere alt indhold, som det fremgår på siden www.mindfulsolutions.dk/uddannelse.

MindfulSolutions er ikke ansvarlig for kundens resultater, personlige udvikling, gennemførelse af moduler eller virksomhedsudvikling.

MindfulSolutions er meget imødekommende og fleksibel i forhold til, at du kan gennemføre din uddannelse, også hvis du skulle blive syg, gravid eller ramt af andre livsomstændigheder undervejs i uddannelsen.

Overflytning til næste hold
Hvis det sker, at du ikke kan gennemføre uddannelsen på det hold, du er startet på, har du mulighed for at blive overflyttet til det næstkommende hold og færdiggøre uddannelsen og blive certificeret her.

Du kan kun flytte din plads én gang og kun til det hold, der følger lige efter det, du har tilmeldt dig. 
En overflytning til næste hold kræver dog særlige omstændigheder, eksempelvis alvorlig sygdom, graviditet, lægedokumenteret stress, og kan kun ske efter særlig aftale med MindfulSolutions. 
Det bemærkes, at der som udgangspunkt starter nyt hold én gang om året.
Det forudsætter dog, at der er nok tilmeldinger. Det betyder, at næstkommende hold skal forstås som det næste hold, der rent faktisk bliver oprettet.

Certificering efter uddannelsens afslutning
Det er muligt at færdiggøre uddannelsen efter, at undervisningen er afsluttet. 
Hvis du er kommet bagud med indlevering af moduler, kan du lave en aftale med Mindfulsolutions om, at indlevere de resterende moduler efter afslutningen.

Uddannelsen skal senest være afsluttet 1,5 år efter påbegyndelsen.
Hvis du eksempelvis mangler at få 3 moduler godkendt, og du ikke har brug for yderligere feedback end den, der er indlagt i uddannelsen, vil det ikke koste yderligere at blive certificeret efter uddannelsens afslutning. Det vil sige, at hvis du har kunnet deltage på en sådan måde, at du selv kan udfylde modulerne uden ekstra coaching, vejledning eller undervisning for at få modulet godkendt, så er der ingen ekstra omkostninger.

Hvis du har brug for 1:1 vejledning for at kunne udfylde et modul, koster det 1.200 kr. for en session, med henblik på godkendelsen af det ene modul. Det kan være tilfældet, hvis du eksempelvis har været syg og ikke har kunnet deltage i den undervisning, der hører til et modul.

Det vil altid være en individuel vurdering fra MindfulSolutions side, hvorvidt det er muligt for en studerende at afslutte uddannelsen uden for hold, og der skal altid indgås en aftale om det.

Tidspunktet for uddannelsens gennemførelse og ændringer

Planlagte datoer for live retreats vil fremgå af hjemmesiden www.mindfulsolutions.dk/uddannelse og datoer for webinarer mm. vil løbende blive oplyst.

Mindfulsolutions har ret til at aflyse planlagt undervisning/webinar/retreats, der afholdes af medarbejdere hos MindfulSolutions eller gæstelærere, som følge af sygdom hos underviseren eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive udmeldt en dato ud for erstatningsundervisning.

Hvis du skulle blive forhindret i at deltage i et enkelt live retreat, vil du stadig have mulighed for at blive certificeret. Det kræver dog, at du indgår en skriftlig aftale med Mindfulsolutions herom, og at du udfylder et særkilt modul, der er målrettet live retreatet, så du kan opnå den fornødne læring. Som udgangspunkt kan du kun blive certificeret, hvis du deltager i alle fire live retreats. Hvis der sker noget uforudset, kan du maksimalt udeblive fra 1 live retreat, hvis du ønsker at blive certificeret.

Personlig og faglig udvikling

Under uddannelsen er der krav om såvel faglig som personlig udvikling. 
Det understreges, at uddannelsen ikke er et behandlingsforløb, der kan behandle psykisk sygdom. 
Det understreges yderligere, at uddannelsen heller ikke er et terapeutisk forløb i forhold til depression, angst og PTSD.

Hvis du af Mindfulsolutions vurderes til at have brug for terapeutisk eller lægelig behandling, mens du deltager i uddannelsen, er du forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for MindfulSolutions. Det er også muligt at indgå en særskilt aftale med Liselotte Ellegård om et individuelt forløb mod betaling, hvis der er plads.
Hvis du undlader at søge den fornødne terapeutiske eller lægelige hjælp, vil det være op til en vurdering fra MindfulSolutions side, om du kan fortsætte på uddannelsen.

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i uddannelsen til Mindfulness Master Coach, forpligter du dig til at omgås dine medstuderende og medarbejdere hos MindfulSolutions respektfuldt og professionelt. Dette gælder i alle uddannelsens sammenhænge, hvad end det er i forbindelse med teamtræning, gruppecoaching eller undervisning.

Du forpligter dig samtidig til at indgå i fagligt såvel som personligt udviklende gruppearbejde og 1:1-sessioner med dine medstuderende og klienter udefra, da det er en del af uddannelsen.

Du forpligter dig ligeledes til at coache, blive coachet og indgå i samarbejde med forskellige typer af mennesker, sådan som det bliver anvist af MindfulSolutions. Dette gøres for at sikre, at du bliver en dygtig og professionel mindfulness coach.

Ovenstående er både en forudsætning for at kunne blive certificeret og for i det hele taget at deltage i uddannelsen. 
Før uddannelsens start skal du underskrive en fortrolighedserklæring vedrørende følsomme oplysninger af personlig eller forretningsmæssig karakter om dine medstuderende og MindfulSolutions, som du måtte komme i besiddelse af i forbindelse med uddannelsen.

Overholdes ordensregler og fortrolighedserklæring ikke, vil det kunne medføre bortvisning fra uddannelsen og ophævelse af uddannelsesaftalen. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har lavet en aftale om betaling i rater.

MindfulSolutions forpligter sig ligeledes til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. MindfulSolutions videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis gennem uddannelsen, uden dit samtykke. 
Dine oplysninger vil kun opbevares af Mindfulsolutions i det omfang og så længe, det er nødvendigt i forhold til uddannelsen.

Ophavsret

Mindfulsolutions har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af MindfulSolutions, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med uddannelsen.

Når du tilmelder dig uddannelsen til Mindfulness Master Coach får du brugsret til MindfulSolutions’ produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra MindfulSolutions. 
Produkter og materialer må heller ikke vidersælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Mindfusolutions virksomhed.

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem Mindfulsolutions og en deltager i uddannelsen til Mindfulness Master Coach, er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.